Ogólne Warunki Handlowe
 CFP Centrum Farb Przemysłowych Jacek Klawikowski Spółka Komandytowa

Informacje Ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane jako: „OWH”) mają zastosowanie do wszelkich dostaw i sprzedaży towarów i usług realizowanych przez firmę  CENTRUM FARB PRZEMYSŁOWYCH Jacek Klawikowski Spółka Komandytowa, ul. Gdyńska nr 88, 80-297 Miszewko, NIP 5892078094 (dalej zwaną jako: „CFP”), nawet jeżeli nie zostało to jednoznacznie określone w umowie pomiędzy CFP i Zamawiającym, chyba, że w odniesieniu do konkretnej sprzedaży CFP wyraźnie wyłączy zastosowanie postanowień OWH.
2. Na gruncie niniejszych OWH „Zamawiającym” jest podmiot, któremu CFP sprzedaje towary lub usługi.
3. Ewentualne stwierdzenie nieskuteczności jednego lub więcej postanowień umowy zawartej pomiędzy CFP i Zamawiającym nie powoduje unieważnienia całości umowy ani pozostałych jej postanowień.
4. Jakiekolwiek odstępstwa od postanowień zawartych w niniejszych OWH wymagają pisemnej akceptacji CFP pod rygorem nieważności.
5. W przypadku gdy Zamawiający posługuje się własnymi ogólnymi warunkami handlowymi, to bez względu na ich nazwę nie obowiązują one w ramach współpracy Zamawiającego z CFP, nawet w sytuacji, gdy CFP w sposób wyraźny nie zgłosi wobec nich sprzeciwu.

Zawarcie umowy
1. Zamawiający składa CFP zamówienie na towary lub usługi w drodze pisemnej (przy czym wystarczające jest zamówienie złożone
w drodze e-mail na adres firmowy CFP lub telefonicznej, ze wskazaniem rodzaju zamówionego towaru (usługi), jego ilości, daty i adresu dostawy.
2. Przystąpienie przez CFP do realizacji zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia CFP niezwłocznie informuje Zamawiającego o tym fakcie lub wskazuje w jakim zakresie
lub w jakim terminie zamówienie może zostać zrealizowane.
3. Tylko za zgodą CFP Zamawiający może zmienić zamówienie po przystąpieniu do jego realizacji (w zakresie rodzaju towaru/usługi, jego ilości, daty i adresu dostawy) do momentu przygotowania przez CFP towaru objętego zamówieniem do przekazania
go Zamawiającemu. Jeżeli po zawarciu umowy pomiędzy CFP i Zamawiającym miejsce dostawy, czas dostawy, ilość lub parametry towaru (usługi) zostaną na życzenie Zamawiającego zmienione, Zamawiający ponosi wszystkie związane z tym koszty.
4. Osoba składająca zamówienie uznawana jest za uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

Odbiór i dostawa
1. Zamawiający może odebrać zamówione towary osobiście w siedzibie CFP lub zlecić CFP ich dostawę (na koszt Zamawiającego)
na wskazany pisemnie adres dostawy. Wysyłka odbywa się na ryzyko Zamawiającego.
2. CFP jest uprawnione do realizacji częściowych dostaw towarów, które mogą być rozliczane oddzielnie.
3. Niedotrzymanie ustalonego terminu dostawy towaru z powodu zwłoki, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy tylko wówczas, jeżeli wcześniej wyznaczył CFP pisemnie stosowny termin dodatkowy, pod groźbą odstąpienia od umowy.
4. W razie zaistnienia niezawinionych przez CFP okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie dostawy towaru, CFP jest upoważnione do przedłużenia terminu dostawy o czas wystąpienia tych okoliczności, bądź też do częściowego
lub całkowitego odstąpienia od umowy z Zamawiającym. Za okoliczności, o których mowa powyżej uważa się w szczególności: zmiany przepisów prawa, przeszkody spowodowane czynnikami politycznymi lub gospodarczymi, awarie, strajki, braki niezbędnych surowców lub paliw, opóźnienia w transporcie oraz inne przeszkody, w tym w imporcie towarów lub produkcji występujące u producentów towarów.
5. Skutki podania nieprawidłowych bądź niepełnych danych w zamówieniu obciążają wyłącznie Zamawiającego.

Ceny i warunki płatności.
1. Ceny ustalane są na podstawie aktualnego cennika CFP lub ofert przygotowywanych przez CFP. Cena danego towaru lub usługi ustalona na podstawie oferty przygotowanej przez CFP wyłącza dla danej transakcji zastosowanie ceny tego towaru lub usługi wynikającej z cennika CFP.
2. Podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego jest faktura VAT wystawiona przez CFP.
3. Zamawiający upoważnia CFP do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
4. Należności CFP stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Zamawiający opóźnia się z uregulowaniem jakichkolwiek zobowiązań wobec CFP lub znacząco zmniejszy się jego wiarygodność kredytowa, zaprzestanie spłat należności wobec innych kontrahentów, złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości lub też wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony ze względu na brak wystarczających środków na zaspokojenie kosztów postępowania.
5. CFP zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami windykacji jakie poniesie w celu uzyskania przeterminowanej należności.
6. Złożenie przez Zamawiającego reklamacji nie powoduje zwolnienia z obowiązku płatności ani przedłużenia jej terminu.
7. Potrącenie z należności CFP jest dopuszczalne tylko za pisemną zgodą CFP.

Zabezpieczenie płatności i Limit Kredytowy
1. Jeśli u Zamawiającego zaistnieją zdarzenia powodujące wątpliwości w zakresie jego płynności finansowej – przed pierwszą dostawą lub już w czasie trwania stosunków handlowych z CFP – CFP na zasadzie indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym może uzależnić realizację dostaw od uprzedniego złożenia przez Zamawiającego zabezpieczenia np. w postaci weksla lub gwarancji bankowej.
2. CFP ma prawo według własnego uznania zażądać od Zamawiającego zabezpieczenia płatności za zamawiane towary lub usługi także gdy nie zachodzi sytuacja opisana w pkt. 1 powyżej, np. z uwagi na wartość Zamówienia.
3. CFP na zasadzie indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym może przyznać Zamawiającemu limit kredytowy (dalej zwany jako: „Limit Kredytowy”), co oznacza, że suma zobowiązań Zamawiającego wobec CFP nie może przekroczyć wysokości udzielonego Limitu Kredytowego.
4. Wysokość Limitu Kredytowego ustalana jest indywidualnie dla danego Zamawiającego.
5. Realizacja zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego Limitu Kredytowego możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również niewymagalnych).
6. W przypadku jakiejkolwiek zaległości Zamawiającego w płatności przez wobec CFP, Zamawiający traci prawo do Limitu Kredytowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Limit Kredytowy może być przywrócony w drodze odrębnego porozumienia z CFP przy jednoczesnym udzieleniu CFP zabezpieczenia np. w postaci weksla lub gwarancji bankowej.
7. CFP i Zamawiający mogą na mocy odrębnego porozumienia wyraźnie uzgodnić, że dostarczony towar pozostanie własnością CFP
do momentu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich należności CFP wynikających ze sprzedaży tego towaru.

Reklamacje

1. Braki ilościowe lub nieprawidłowości jakościowe dostarczonego towaru widoczne lub dostrzegalne przy dołożeniu należytej staranności należy zgłosić CFP w chwili odbioru towaru. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności towar należy pozostawić w niezmienionym stanie w celu sprawdzenia stanu faktycznego przez CFP. Inne braki oraz nieprawidłowości dostarczonego towaru należy reklamować do CFP niezwłocznie po ich wykryciu nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
2. Brak zgłoszenia reklamacji według powyższych zasad oznacza, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń co do otrzymanego towaru.
3. W razie wystąpienia wad towaru zawinionych przez CFP, Zamawiający ma prawo – po uzgodnieniu tego z CFP – do wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Dalej idące żądania Zamawiającego, w szczególności wyrównania bezpośrednich lub pośrednich szkód spowodowanych przez wadliwy towar są wykluczone.
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku terminowej zapłaty za zamówiony i dostarczony towar. CFP może wstrzymać się z realizacją reklamacji do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich wymagalnych zobowiązań.

Postanowienia końcowe.
1. Spory mogące wyniknąć z umów zawartych pomiędzy CFP i Zamawiającym zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby CFP.
2. W sprawach nie uregulowanych w OWH i umowach obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.